Nabożeństwa - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
Nabożeństwo styczniowe - ku czci Najświętszego Imienia Jezus
3 stycznia - wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

Na początku roku obchodzimy święto Najświętszego Imienia Jezus. Kult  Najświętszego Imienia Jezus zaczął się szerzyć XV wieku za sprawą  franciszkanina św. Bernardyna ze Sieny oraz franciszkanina św. Jana  Kapistrana. Podjęli to także dominikanie i jezuici. Cały styczeń jest dedykowany temu Imieniu, które oznacza „zbawieniem  jest Pan”. Dla ludzi wierzących imię Jezus jest najdroższe i  najświętsze,  dlatego zechciejmy w tym miesiącu chociaż kilka razy  odmówić Litanię  do Imienia Jezus. Oznacza ono Osobę Syna Bożego, w  którym jest nasze  pojednanie z Bogiem i wieczne zbawienie.  
  Etymologicznie  hebrajskie imię Jeszua (pol. Jezus) jest skróconą wersją imienia  Jehoszua, które oznacza: "Jahwe zbawia". Wersja polska imienia - Jezus -  wywodzi się z przekształconych tłumaczeń hebrajskiego Jeszua na greckie  Iesous (w oryginale Ἰησοῦς), łacińskie Iesus i polskie Jezus. Imię  Jeszua nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu,   Wyrazem żywego kultu imienia Zbawiciela były liczne bractwa Imienia Jezus, czyli religijne stowarzyszenia świeckich katolików. W  1721 r. papież Innocenty XIII ustanowił święto Najświętszego Imienia  Jezus. Papież Pius X wyznaczył je na niedzielę pomiędzy Obrzezaniem a  Objawieniem Pańskim lub – w przypadku braku niedzieli w tym czasie - na 2  stycznia. W zreformowanym kalendarzu  liturgicznym przez papieża Pawła VI w 1969 r. zrezygnowano z tej  uroczystości, pozostawiono tylko Mszę wotywną o Najświętszym Imieniu  Jezus w Mszale tegoż papieża z roku 1970.
   W  roku 2002 wraz z trzecim wydaniem obecnego Mszału Rzymskiego papież Jan  Paweł II przywrócił to święto do powszechnego kalendarza jako dowolne  wspomnienie w dniu 3 stycznia. Imię Jezus znaczy po hebrajsku Zbawiciel. Polska forma imienia wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Imię to wybrał sam Bóg i objawił je Maryi i św. Józefowi. W  Kościele istnieje tradycja odmawiania Litanii do Najświętszego Imienia  Jezus, a także Różaniec (Koronka) Najświętszego Imienia Jezus. Za odmówienie litanii do  Najświętszego Imienia Jezus lub samo wzywanie imienia Jezus Kościół udziela odpustu cząstkowego (Enchiridion Indulgenciarum, 1999). Warto również  samemu praktykować i uczyć dzieci, aby przy wymawianiu imienia Jezus pochylać z szacunku głowę. Niemal we wszystkich językach świata  powszechnie używa się chrześcijańskiego pozdrowienia: "Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus".  Imię Jezus jest centralnym elementem  modlitwy "Zdrowaś Mario", więc  także i całej modlitwy różańcowej, która niekiedy jest nazywana  "modlitwą Jezusową Zachodu". Sobór w Lyonie w 1274 roku zwrócił uwagę na  coraz bardziej szerzący się zwyczaj bluźnienia i przeklinania, zalecił  zatem wiernym otoczenie szczególnym kultem Imienia Jezus.

Prawdopodobnie skomponowana przez św Bernardyna ze Sieny i Jan Kapistran w XV th   century były zatwierdzone w 1585 przez papieża Sykstusa V . Zmieniona  forma litanii została zatwierdzona do użytku publicznego przez Leona  XIII w 1866 roku . Papież Leon XIII ogłosił w 1886 r. odpust cząstkowy (300 dni) za odmówienie tej litanii przez wiernych
Nabożeństwo lutowe - ku czci Chrystusa Króla Polski
w dziękczynieniu i z prośbą o ochronę Narodu Polskiego 20 luty wspomnienie - Intronizacji przez Boga Ojca


Nabożeństwo lutowe ku czci Chrystusa Króla Polski   Miesiąc luty tradycyjnie poświęcony jest Chrystusowi Królowi Polski.   Pan Jezus słowami Sługi Bożej Rozalii Celakównej przemówił: "Polska nie   zginie, o ile przyjmie Chrystusa, jako Króla w całym tego słowa  znaczeniu; jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego  Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się. O przedstawionym  nabożeństwie Pan Jezus powiedział za pośrednictwem duszy mistycznej z   Chicago. „Dzieci moje! Radość sprawiacie Mi, jeśli poszerzacie  modlitwy. Do Jezusa, Króla Polski i świata! Te poszczególne rytmy  modlitwy powodują, Że Moi Aniołowie swoim pięknym śpiewem, Tworzą  „podkład  muzyczny” i razem z wami się modlą. Szczególnie, gdy modlicie  się do Jezusa Chrystusa Króla, To wszyscy Aniołowie wam wtórują, I  powstaje  piękna symfonia miła Naszym uszom! Wsłuchujcie się i wy  usłyszycie! Bóg Ojciec lubi takich modlitw słuchać, A Duch Święty  rozsławia, powiela  i „rozdmuchuje”,
Aby wszyscy was usłyszeli, Bo  modlitwa połączona z muzyką anielską, Powoduje, że Ojciec daruje wiele  grzechów ludzkości, A jeszcze lepiej byłoby, gdyby na ziemi powstało,  Więcej takich grup  uwielbiających Chrystusa Króla. Ojciec Wszechmogący  darowałby ludzkości wiele przewinień. Walczcie o Mnie o Chrystusa Króla -  bo warto! Tak  wam dopomóż Bóg! Jezus – Król.”
Nabożeństwo marcowe - ku czci św. Józefa
19 marca wspomnienie - św. Józefa

Miesiąc marzec tradycyjnie poświęcony jest św. Józefowi. Uroczystość św. Józefa obchchodzimy 19 marca. Nabożeństwo  do św. Józefa zaczęło się rozwijać w trzecim lub czwartym wieku, jednak  w  modlitewniku „Pieta” można znaleźć modlitwę do Opiekuna Jezusa  datowaną  na… rok 50. Ta modlitwa została odnaleziona w 50 roku po  Chrystusie. W 1555 r. papież przesłał jej tekst cesarzowi Karolowi,  który wyruszał na  bitwę. Każdy, kto  przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie  umrze nagłą śmiercią ani nie utonie, trucizna na  niego nie podziała ani  nie wpadnie w ręce wrogów, ani nie zginie w  ogniu, ani nie zostanie  pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę  rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz.   Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła. Jednak by ta modlitwa do   św. Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła, trzeba spełnić   jeden ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe dobro dla siebie bądź dla osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem Józefa.
Litanie  do św . Józefa . Stworzone na wzór litanii loretańskich zawierają 21  wezwań do świętego Józefa (jego cnoty, jego godność jako przybranego  ojca Jezusa), które zostały zatwierdzone przez Piusa X w 1909 r .
Nabożeństwo kwietniowe - ku czci Miłosierdzia Bożego
16 kwietnia święto - Miłosierdzia Bożego

Zostały  one wprowadzone w 1993 roku (po  beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych  czy październikowych. w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy ku czci Miłosierdzia Bożego.
W  nabożeństwach odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia  Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata.
Święto  Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci  nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze  Faustynie.
    Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta  mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania  obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz,  który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą  niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór  pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój   głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki   istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą   miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Koronki do  Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w  Wielki Piątek. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.
Nabożeństwo majowe - ku czci Najświętszej Maryi Panny
29 maja wspomnienie - Najświętszej Maryi Panny

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących  Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie  poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na  przełomie XIII i XIV wieku. Oficjalną  akceptację przez Kościół nadał temu nabożeństwu papież Pius VII, który  25 marca 1815 r. wydał bullę o nabożeństwie majowym. Dzięki tej bulli nabożeństwo zaczęło się szybko rozpowszechniać po całym świecie. W Litanie do Najświętszej Marii Panny, Zmodernizowana wersja Litanii Loretańskich, która została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w 1981 roku Polsce  nabożeństwo majowe znane było w połowie XIX wieku. W  tradycji polskiej  majowe nabożeństwa odprawiano przy przydrożnych kapliczkach. Zwyczaj  ten upowszechnił się na wsiach a także w miastach  oraz w środowisku  dworskim. Do dziś nadal jest on powszechny zwłaszcza w Polsce  południowej. Wieczorem, o zmroku przy kapliczce gromadzą się  mieszkańcy  z najbliższego sąsiedztwa, by się modlić i śpiewać pieśni ku czci  Najświętszej Maryi Panny.

Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.
Nabożeństwo czerwcowe - ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi,
Dwóch Serc na zawsze złączonych w Miłości
16 czerwca wspomnienie - Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Z upływem czasu propozycja poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu   trafiła do papieża. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX zatwierdził  nabożeństwo czerwcowe. Litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Skomponowane przez Anne-Madeleine Rémusat w 1718 roku na podstawie  wcześniejszego tekstu Ojca Croiseta, 33 wezwania skierowane do Serca  Jezusowego zostały zatwierdzone przez Leona XIII w 1899 roku. Wybór  terminu nie był przypadkowy. W czerwcu 1675  r. doszło do  najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę  Marię. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic,  dotyczących czcicieli Jego Serca:

Obietnica
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

W   nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy   będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z   rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż   nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje   będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Nabożeństwo lipcowe - ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa
1 lipca wspomnienie - Najświętszej Krwi Chrystusa

Zgodnie z tradycją lipiec poświęcony jest ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa.  Na 1 lipca papież Pius IX w dekrecie Redempti sumus z 1849 wyznaczył  Święto Najdroższej Krwi Chrystusa (zniesione podczas reformy   liturgicznej w 1969).
W 24  wywołań „Najdroższej Krwi Jezusa (inny sposób na cześć Jezusa Chrystusa )  - oddanie spopularyzowane przez św Kasper del Bufalo XIX th century - zostały zatwierdzone przez Jana XXIII w 1960 roku

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa:
1.  Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją   Najdroższą KRWIĄ i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu   pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary są   zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich   niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach   wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.
2.  Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją  KRWIĄ i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać w   wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla  nawrócenia  grzeszników.
3. Ci, którzy przed każdą  Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome  przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą KREW i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą  być pewni, że  nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to  dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania.
4. Ci, którzy  po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą KREW i Moje Rany,  jako Pokutę za  wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę  odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie  i dlatego mogą oni  po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia  dla jednego  wielkiego grzesznika.
5. Ci, którzy  ofiarują codziennie Najdroższą KREW za tych, którzy tego dnia skonają,  gdy w  imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą KREW  za  grzechy tych, mogą być pewni, że otworzą Niebo dla wielu  konających, a  sobie mogą wyprosić dobrą śmierć.
6.  Ci, którzy z  głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą  KREW i Moje  Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują to  częściej w czasie  dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na  tym świecie  słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują  głęboki pokój.
7. Ci, którzy ofiarują - wyłącznie  Mojej Osobie, jako Bogu - za całą  ludzkość, Moją Najdroższą KREW i Moje  Rany, a szczególnie te od cierniem  ukoronowania, jako, pokutę i  przebłaganie za grzechy świata, mogą  odnowić pojednanie z Bogiem,  złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele  łask, a dla siebie samych  zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo.
8. Ci, którzy  w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich   cierpieniami. Moją Najdroższą KREW i Moje Rany, prosząc Mnie przez Moją   Najdroższą KREW o pomoc i zdrowie, będą zaraz wysłuchani, ich boleści   złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. Jeśli są nieuleczalnie   chorzy, niech jakiś czas wytrwają a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc.
9. Gdy   ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej KRWI i   ofiaruje tę KREW i Rany za siebie i bliźnich, odczuje natychmiast   głęboki spokój, pomoc, niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego   cierpieniu wzmocniony albo wybawiony.
10. Ci,  którzy  zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej KRWI, oraz  Jej  ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa, oraz modlą  się  częściej do Mojej bezcennej KRWI z głęboką wiarą i ufnością,  otrzymają  zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę  dla swoich  bliskich, szczególnie dla ich nawrócenia.
Nabożeństwo sierpniowe oraz każdego 7 dnia miesiąca - ku czci Boga Ojca
7 sierpnia oraz każdego 7 dnia miesiąca święto - Boga Ojca

 O potrzebie Nabożeństwa do Boga Ojca  Apeluję o Święto  Ku Czci Boga Ojca całej ludzkości, o które sam Bóg prosił w orędziach  objawionych przez s Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku we Francji. W  świętym Kościele trzeba uzupełnić kult, oddając w szczególny sposób  cześć Twórcy tej społeczności, Temu, który przyszedł, aby Kościół  założyć, Temu, który jest jego duszą – Bogu w trzech Osobach: Ojcu,  Synowi i Duchowi Świętemu. Dopóki Trzy Osoby nie będą czczone  indywidualnie i w sposób szczególny w Kościele i w całej ludzkości,  czegoś będzie brakować tej Społeczności.
 Obietnice wzywajcie mnie imieniem Ojca, z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając równocześnie miłości i miłosierdzia.
Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca – choćby tylko jeden raz – nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranym
 Nowenna do Boga Ojca,  przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej  Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i  waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał w Niebie, a  inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą  siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca.
Nabożeństwo wrześniowe - ku czci św. Michała Archanioła
29 września wspomnienie - św. Michała Archanioła

W tak zwanej „starej liturgii”, przed Soborem Watykańskim II, kapłan   sprawujący Eucharystię wraz z wiernymi, po zakończeniu celebracji   odmawiał modlitwę do Matki Bożej i św. Michała Archanioła. Za   pontyfikatu papieża Leona XIII (1878-1903) masoneria nasiliła swoją   działalność i mocno przystąpiła do ataku na Kościół katolicki. Dlatego   Leon XIII wydał encyklikę Humanum genus, 20 kwietnia 1884 r., w której   ukazał główne założenia masonerii, jej strukturę, metody działania,   zagrożenia, jakie stwarza, i sposoby jej przeciwdziałania. Dwa lata   później Papież Leon XIII napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św.   Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które   gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Nie znamy jednak   dokładnie szczegółów tego widzenia. Jest pewne, że Papież napisał tę   modlitwę, i 29 lipca 1886 r., polecił Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów   rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali  ją  wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy św. cichej, tzn. nie  śpiewanej. Inwokację do św. Michała Archanioła poprzedzały modlitwy do   Matki Bożej (por. Decreta Liturgica, 1886, f. 44A, Archiwum Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ex Archiwum Kongregacji Obrzędów).
Nabożeństwo październikowe - ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
               7 października wspomnienie - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po  słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką,  pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V,   przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej  interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej  Różańcowej. Papież Klemens XI po zwycięstwie  odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto  Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół. Oficjalnie  dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił  październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw  różańcowych w  październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia  objawienia w  Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w  których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca  Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad  szatanem za pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy  wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się  na stałe w Kościele katolickim, jako maryjny miesiąc różańcowy.

 Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie.  Różaniec, bowiem w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki  innemu dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który  żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i  liczbę  150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda  przeplatana  Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w  Douai w  1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu  propagować w swym  imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe.  Przekazała mu również 15 Obietnic dla tych, którzy będą odmawiać  różaniec:
Nabożeństwo listopadowe - ku czci Wszystkich Świętych
1 listopada wspomnienie - Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych ma  swoje źródło w  kulcie męczenników. Dawniej, w rocznice ich śmierci gromadzono się nad  grobami, aby upamiętnić śmierć poniesioną za wiarę. Kult ten stał się  powszechny w VII wieku, w Rzymie papież Bonifacy IV poświecił świątynię rzymską i uczynił ją kościołem ku czci Maryi oraz Męczenników. W VIII w. Papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył natomiast kaplicę Wszystkich Świętych.
W 935 r. papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych i wyznaczył jego datę na 1 listopada.  Litania do Świętych. Zdecydowanie najstarsze, używane od 590 roku,  służyły jako modele dla kolejnych. Jak widać, uroczystość, którą  obchodzimy do dzisiejszego dnia ma tysiącletnią tradycję. Odwiedzanie  grobów i wspominanie zmarłych stało  się zwyczajem przekazywanym z  pokolenia na pokolenie, dla chrześcijan  jest to jednak nie tylko  tradycja, ale część religii. Polacy w  szczególny sposób obchodzą Dzień  Wszystkich Świętych - mieszkańcy wsi i miast tłumnie gromadzą się na  cmentarzach i uczestniczą w mszach świętych za zmarłych.

Dzień Wszystkich Świętych: winna  być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku   niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych   znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób   doszło do świętości w zupełnym ukryciu. Uroczystość Wszystkich Świętych   nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – “Świętem Zmarłych”, ale   przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości.

Od  południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w  kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, za  siebie lub osobę zmarłą, ale tylko jeden raz.
Nabożeństwo grudniowe - do dzieciątka Jezus
25 grudnia wspomnienie - Dzieciątka Jezus

Kult Dzieciątka Jezus - Pierwszymi czcicielami  Dzieciątka Jezus byli Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do groty  betlejemskiej i złożyli hołd Nowonarodzonemu, a także pasterze, którzy  przybiegli do żłóbka. Hołd Dzieciątku złożyli w dniu Jego Ofiarowania w  świątyni jerozolimskiej starzec Symeon i Anna. Teologiczne pogłębienie  czci Dzieciątka Jezus zawdzięczamy Ojcom Kościoła (święci Ireneusz,  Ambroży, Augustyn i in.), których teksty włączano stopniowo do liturgii  Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego czy Ofiarowania Pańskiego.  Rozwijała się też twórczość poetycka oparta na tekstach ewangelicznych i  apokryficznych. W średniowieczu kult kształtował się pod wpływem  wzmożonego ruchu pielgrzymkowego do Betlejem i Jerozolimy oraz w  szczególnym podkreślaniu człowieczeństwa Chrystusa. Adorowano Dzieciątko  i starano się naśladować Jego cnoty, takie jak dobroć, miłość i pokora.  Do rozwoju kultu przyczyniały się zakony, zwłaszcza franciszkanie i  karmelici. W różnych formach nabożeństwa  podkreślano naśladowanie cnót małego Jezusa, jak dobroć, pokorę,  ubóstwo, uległość zdana na Opatrzność Bożą. Propagatorami tego rodzaju  kultu byli wybitni teologowie średniowieczni, jak św. Piotr Damiani czy  św. Anzelm z Canterbury, a zwłaszcza św. Bernard z Clairveaux, „nie  koronowany cesarz Europy”, który w swoich Sermones przekazał myśli, przejęte później do formularzy  liturgicznych. On też sprawił, że kult Dzieciątka Jezus stał się  istotnym elementem duchowości powstałego zakonu cystersów, mających  wielki wpływ w rozwój kultury duchowej i materialnej w epoce  średniowiecza w całej niemal Europie. Ponadto duży wkład w rozwój  doktryny i kultu Dzieciątka Jezus dali tacy teologowie, jak Mikołaj z  Clairveaux, Aelred, Gueryk oraz Jakub z Vitry.
 
Obietnice
Dziecię   Jezus uklękło w powietrzu, złożyło rączki do modlitwy i razem ze mną   odmawiało Koronkę. Na słowa: „ Naucz kochać Boga”, wskazywało  paluszkiem do góry i wówczas widziałam, jak otwierało się Niebo, a  liczni Święci  modlili się klęcząc. Na słowa te wszyscy kłaniali się do  samej ziemi w  stronę ognistego Tronu, gdzie blask był wielki i piękny.  Gdy skończyłam Koronkę, Dziecię Jezus tak powiedziało: „ O cokolwiek  będziesz prosiła,  dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją Miłością.  Niebo całe ją  odmawia. To sobie zapamiętaj, nie odkładaj jej na potem,  nie odmawiaj z  niechęcią. Odmawiaj w rannych godzinach z sercem pełnym  miłości. Ja tak chcę. Amen”.

Obietnica Matki Boskiej:  „Ktokolwiek będzie tą Koronkę odmawiał, w jakiej bądź sprawie, będzie  szybko pomyślnie wysłuchany. Dzieciątko Jezus działa bezzwłocznie.  Ojciec Niebieski niczego nie odmawia Dzieciątku Bożemu”
Nabożeństwo każdego 3 dnia miesiąca - ku czci Ducha Świętego
28 maja oraz każdego 3 dnia miesiąca święto - Ducha Świętego

Proste nabożeństwo do Ducha Świętego:
MODLITWA  uwielbienia Ducha Świętego: NOWENNA do Ducha Świętego, NOWENNA przed  Zesłaniem Ducha Świętego, LITANIE do Ducha Świętego MODLITWY do Ducha  Świętego: O Stworzycielu Duchu przyjdź, Akt poświęcenia się Duchowi  Świętemu, Wezwania do Ducha Świętego, O siedem darów Ducha Świętego,  Koronka ku czci Ducha Świętego, Inne modlitwy do Ducha Świętego.
O potrzebie Nabożeństwa do Ducha Świętego Bł.  Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, urodziła się  w 1848  r. w Abellin, w Palestynie, zmarła w opinii świętości w 1878 r.   Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w roku 1984. Odznaczała się   szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską   stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała   nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel:
„Jeśli   chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego,   który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające   Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha   Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie
przez Niego.
      Maria od Jezusa Ukrzyżowanego najbardziej krzewiła nabożeństwo  do Ducha Świętego. Modliła się do Niego i zachęcała do tego innych. O  Jego roli przypomniała nawet Piusowi IX. Pisała: „Świat i zgromadzenia  zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do  Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i  światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło  pozwala nam poznać prawdę. Nawet w seminariach się to lekceważy…”.  Chociaż list dotarł do adresata, to dopiero Leon XIII w encyklice  „Divinum illud munus” (9 maja 1897 r.) odpowiedział na tę prośbę i  nakazał sprawować nowennę do Ducha Świętego, będącą przygotowaniem do  uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bez tej nowenny nie można sobie  dzisiaj wyobrazić przygotowań do tej uroczystości.    
Nabożeństwo w 1 niedzielę po zesłaniu Ducha Św. - ku czci Trójcy Świętej
4 czerwca święto - Trójcy Świętej

O potrzebie Nabożeństwa do Trójcy Świętej  Uroczystość  Trójcy Przenajświętszej jest jednym z najważniejszych świąt  chrześcijańskich, w Kościele katolickim przypada na niedzielę po  Zesłaniu Ducha Świętego. Jego początki datuje się na przełom IV i V  wieku. Ówcześni przywódcy Kościoła postanowili poświęcić więcej uwagi na  głoszenie prawdy o Trójcy Świętej i w ten sposób walczyć z herezjami  oraz błędną nauką arian, którzy podważali istnienie bóstwa Jezusa i  Ducha Świętego. Powstały specjalne modlitwy, jak choćby prefacja  autorstwa papieża Leona Wielkiego. Rzym nie widział jednak potrzeby, by  uchwalić osobne święto. Oficjalne Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w  całym Kościele wprowadził dopiero w 1334 roku papież Jan XXII. Kolorem  obowiązującym w liturgii jest biały. W Polsce w dniu upamiętniającym  Trójcę Świętą kończy się także czas spowiedzi i komunii świętej  wielkanocnej.
Obietnice
Wystarczy,  że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca  Święta to zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez  Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co  jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności.  Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że  nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić  wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą,  obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z  największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika  nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. Osoby, które  polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej  chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed  wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.
Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i honor.
Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz niezbędne
Matka Boża
   Jedynie ten, kto jest Bożym Niewolnikiem Miłości nie musi się martwić,  bo Trójca Święta i Ja za takiego Bożego Niewolnika podejmujemy decyzję.  Kto może i zdoła, niech podejmie osobisty wysiłek modlitewny, postny, ekspiacyjny,  aby pomóc Trójcy Świętej i Mnie w zbawieniu dusz, którym grozi wieczna  pokuta, wieczny pobyt w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Kto z was nie  odtrąci Ręki Trójcy Świętej i Maryi, ten zyska krocie Bożych Łask,  które Bóg chce wam ofiarować. Pozwólcie Mi w pełni działać w was, ale i  poprzez was do woli, otwórzcie swoje serca na Boże w was, ale i poprzez  was działanie
Nabożeństwa przy kapliczkach
Nabożeństwo
(łac. pia exercitia - pobożne ćwiczenia) - w katolicyzmie nabożeństwem nazywamy wspólne modlitwy, które są przejawem religijności lokalnej społeczności, trzeba jednak pamiętać, że liturgia, choć zajmuje centralne miejsce w życiu duchowym Kościoła, to jednak nie wyczerpuje całej jego działalności (por. KL 9). Obok oficjalnej liturgii Kościoła, istniały i wciąż istnieją różne pobożne praktyki, które przyczyniają się do rozwoju i pogłębienia życia chrześcijańskiego. Pozaliturgiczne formy pobożności najczęściej rodzą się oddolnie i wyrażają wiarę ludu chrześcijańskiego. Można je ogólnie nazwać pobożnością ludową, czyli taką, która należy do ludu oraz jest przez niego rozumiana i praktykowana. Zmiany dokonujące się w liturgii po Soborze Watykańskim II powodowały często niedocenianie i negowanie tych form wyrażania wiary i pobożności. Uważano je za relikt tego, co przed soborowe i stare, a więc także złe. Po wielu latach doświadczeń oraz refleksji teologicznych i pastoralnych tak zwana pobożność ludowa, dziś zostaje na nowo odkryta. Wyrazem tego jest dokument wydany w roku 2002 przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii.

Z ,,Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi" - św. Ludwika Marii Grignion de Montfort z 1712 roku.
Nabożeństwo do Niepokalanej jest krótką, doskonałą i pewną drogą, wiodącą do zjednoczenia się z Jezusem. Maryja nigdy nie przesłania nam Chrystusa. Nabożeństwo do Niej jest sprawowane tylko w tym celu, aby w sposób łatwy i pewny dojść do Jezusa.
Cechy prawdziwego nabożeństwa
Następnie podaje w dalszej części cechy charakterystyczne prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy:
1. Wewnętrzne, to znaczy, płynie z umysłu i serca;
2. Czułe, to znaczy, pełne zaufania do Najświętszej Maryi Panny;
3. Święte, to znaczy, prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny;
4. Stałe, to znaczy, twierdza ono duszę w dobrem i sprawia, że człowiek dla błahych powodów nie opuszcza praktyk religijnych;
5. Bezinteresowne, to znaczy, sprawia, że dusza nie szuka siebie, lecz tylko Boga w Matce Najświętszej (por. nr 105-110)
Tradycja Kościoła   przypisała różne tajemnice wiary do poszczególnych miesięcy.
Większość dedykacji poszczególnych miesięcy wydaje się oczywista ze względu na występujące w ich czasie uroczystości, święta i wspomnienia.
Niektóre z   nich mają związek z okresem liturgicznym, inne - z konkretnym miesiącem, pozostałe są odprawiane przez cały rok.
Nabożeństwa wraz z pieśniami zostały ułożone w sposób chronologiczny.

Bł. Papież Pius IX uznał, że poświęcenie się Maryi, opisane przez świętego Ludwika jest najlepszą i najbardziej akceptowaną formą zawierzenia; Papież Leon XIII beatyfikował Ludwika de Montfort w 1888 roku oraz przyznał odpusty  kościelne tym wiernym, którzy poświęcą się Maryi według wzoru  opracowanego przez Ludwika de Montfort; Święty Pius X udzielił apostolskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy przeczytają Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Traktat św. Ludwika wywarł ogromny wpływ na encyklikę Ad Diem Illum, w której św. Pius X pisał: “Dla ludzi nie ma pewniejszej i łatwiejszej drogi do Chrystusa niż droga przez Maryję.”; Pius XI mawiał: “Praktykuję ten rodzaj oddania od czasów mej młodości”. Sługa Boży Pius XII - kanonizował Ludwika de Montfort w 1947 roku, nazywając jego nauczanie “solidnym i dobrym”. Tenże papież - jako pierwszy: poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi  - co jest w wymiarze Kościoła Powszechnego tym, czym całkowite oddanie w wymiarze osobistym. Ten akt poświęcenia odnawiali papieże:
św. Paweł VI, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz papież Franciszek.
Jak  dobrze wiemy - największym apostołem całkowitego oddania się Maryi był wśród papieży Jan Paweł II, który rozpowszechnił na cały świat, zaczerpnięte od świętego Ludwika zawołanie: “TOTUS TUUS!”.

Szanowni Państwo Serdecznie Prosimy o Organizację w Waszych Miejscowościach Nabożeństw przy Kapliczkach, w celu otrzymania Dla Was, Waszych Rodzin, Miejscowości i Miast, obfitych Łask i Błogosławieństw, które pragnie udzielić nam: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Maryja pośredniczką i szafarką łask. Ochronę, opiekę i wstawiennictwo Chórów Anielskich, Modlitwę wszystkich świętych i błogosławionych
I

 

I

Styczniowe - ku czci Najświętszego Imienia Jezus

pobierz

II

Lutowe - ku czci Chrystusa Króla w dziękczynieniu i z prośbą o ochronę Narodu Polskiego

pobierz

III

Marcowe - ku czci św. Józefa.

pobierz

IV

Kwietniowe - ku czci Miłosierdzia Bożego

pobierz

V

Majowe - ku czci Matki Boskiej

pobierz

VI

Czerwcowe - ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

pobierz

VII

Lipcowe - ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa

pobierz

VIII

Sierpniowe - ku czci Boga Ojca

pobierz

IX

Wrześniowe - ku czci św. Michała Archanioła

pobierz

X

Październikowe - ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

pobierz

XI

Listopadowe - ku czci  Wszystkich Świętych

pobierz

XII

Grudniowe - do dzieciątka Jezus

pobierz

O

Nabożeństwo każdego 7 dnia miesiąca - ku czci Boga Ojca

pobierz

D

Nabożeństwo każdego 3 dnia miesiąca - ku czci Ducha Świętego

pobierz

T

Nabożeństwo - Trójcy Świętej w 1 niedzielę po zesłaniu Ducha Św.

pobierz

O

Pieśni do Boga Ojca

pobierz

J

Pieśni do Jezusa

pobierz

D

Pieśni do Ducha Świętego

pobierz

M

Pieśni Maryjne

pobierz

T

Pieśni do Trójcy Świętej

pobierz

                                                              Wspólne śpiewanie  
    Jednym z najlepszych sposobów prezentowania duchowości, jak i innych treści religijnych są pieśni,  które łączą muzykę i słowo, zapadając głęboko w sercu człowieka. W pieśniach realizuje się idea wychowawczego oddziaływania,   kształtowania duchowej sylwetki, ubogacania duchowości chrześcijan. Poza całą dydaktyką pieśni ważnym elementem jest ich funkcja   wyrażania uczuć, naszej pobożności i naszych emocji. Istnieje niewątpliwie duży związek między kultem a śpiewaniem pieśni. Im większe jest zaangażowanie w śpiewie, tym głębsze jest   przeżycie duchowe, gdyż śpiew ma wymiar duchowy, człowiek, który śpiewa, wyraża swoje najgłębsze "ja".

„Ten kto   śpiewa, dwa razy się modli” - św. Augustyn
           Wspólne śpiewanie ma pozytywny wpływ na samoocenę i daje poczucie   przynależności do grupy. A to szczególnie ważne dla ludzi odczuwających samotność. Naukowcy radzą: śpiewajmy dużo i głośno. W czasie śpiewania uwalniana jest dopamina, zwana hormonem szczęścia, i obniżany poziom stresu. Śpiew wpływa korzystnie na trzy systemy   ludzkiego organizmu: fizyczny, psychiczny i emocjonalny.
Wróć do spisu treści